Върни се горе

 

„Необходими са общи и балансирани усилия за опазване на българската гора“, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на кръгла маса посветена на нормативните промени в горския сектор, която се проведе днес. „За да постигнем положителни резултати е нужен конструктивен и експертен дебат по темата, който да не се поддава на популизма и непрофесионалното говорене, тъй като обществото е изключително чувствително към проблемите в горския сектор“, подчерта Танева. Тя посочи още, че е важно решенията, които ще  се взимат в сектора да са обмислени с грижа за бъдещето, като ползването на ресурса е за адаптивно управление, съобразено с промените в климата и цялостната социално-икономическа визия за развитието на страната. Министър Танева допълни, че за постигането на ефективност,е необходим и силен контрол, който да допринесе за устойчивост на сектора.   

 

Десислава Танева информира, че от днес има издадена заповед, с която се забранява износът на необработен дървен материал. Тя е във връзка с обнародваното в „Държавен вестник“ решение на Народното събрание за налагане на мораториум  за износ за срок от три месеца.

 

От своя страна заместник-министър Георги Костов представи предвижданите промени в законодателната рамка, като посочи, че без подкрепата на всички заинтересовани страни, това не би било възможно. „Очакванията на обществото са за противодействие на незаконните и непрофесионалните практики и именно това предлагаме с промените“, заяви доц. Костов. Той информира, че огромен проблем са системните нарушители в горите, на които трудно противодействаме в момента и затова сме инициирали, законодателни промени, като например в Закона за административните нарушения и наказания, в който се предвижда полагането на обществено полезен труд.

 

„С предложенията ни имаме намерение да се извършат промени при реда за достъп на пътните превозни средства до горските територии, като ще се въведе GPS за осигуряване на проследяемост на движението им“, съобщи Костов. Освен това в обектите, в които постъпва, преработва се, или от които се експедира дървесина, се предвижда да се въведе постоянно видеонаблюдение. Нивото и квалификацията на лицата, които упражняват лесовъдска практика в горите, същото трябва да бъде повишено, заяви зам.-министърът. Затова с промените ще има изискване за задължителен курс за квалификация на всеки 2 години от лицата, упражняващи лесовъдска дейност. По този начин ще се прекрати практиката за работа на лица без необходимите знания и опит.

 

Представени  бяха и промените, засягащи  малките горски имоти, които имат за цел да се ограничи изсичането в кратък период на малки частни горски парцели, които засягат над 1,5 млн. собствени и над 2 млн. парцела. Те ще бъдат задължително включвани в изработваните за горските територии горскостопански програми. Ще се въведе и възможността за изкупуване на малки имоти от Държавните горски предприятия със средства от Фонд „Инвестиции“.

 

През април ще започне да действа и новата електронна система чрез която Изпълнителна агенция по горите ще проследява движението на добитата дървесина, посредством издаден електронен превозен билет. В Наредбата за сечите при отгледните сечи, няма да се допуска еднократно отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението, а при възобновителните сечи този процент ще бъде от 20-30 от запаса на насаждението.

 

Проектите на документите, с които ще се извършат промените са предложени за обществено обсъждане преди тяхното одобрение.

Сподели в: