Върни се горе

Осъщественото годишно ползване от общинския горски фонд (2011 г.) е в размер на 706 445 куб.м. стояща маса, което се равнява на 64.3 % от предвидените по горскостопански план ( лесоустройствен проект ) 1 099 252 куб.м. стояща маса.

Осъщественото годишно ползване от гори, собственост на физически и юридически лица е в размер на 999 245 куб.м. стояща маса, което се равнява на 116.4 % от предвидените по горскостопански план (лесоустройствен проект ) 858 115 куб.м. стояща маса.

 

 

КН

Продукт по комбинираната номенклатура

2011 г.

44

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ - НЕОБРАБОТЕН ОБЪЛ И ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ, в килограми / 440110+4403/

709 701 156

в т.ч. за Турция

379 709 501

в т.ч. за Гърция

227 702 370

440110

Дърва за горене

311 577 566

в т.ч. за Турция

150 389 598

в т.ч. за Гърция

84 119 040

4403

Необработен дървен материал

398 123 590

в т.ч. за Турция

229 319 903

в т.ч. за Гърция

143 583 330

 

 

 

Сподели в: