Върни се горе

За рязане и подръжка на опасни дървета, които са в урбанизирани територии Изпълнителна агенция по горите не е органа, който издава сертификати, прави предписания и разрешава отсичането им.

За издаване на свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, трябва да потърсите съответен Център за професионално обучение (ЦПО), който организира курсове за работа с моторни триони и храсторези. Регистър на ЦПО се поддържа от Националната агенция за професионално образование и обучение.

В случай, че желаете да извършвате дейности в горски територии – добив на дървесина е необходимо, като търговец да бъдете вписани в публичения регистър в Изпълнителната агенция по горите и да притежавате съответното удостоверение за регистрация.

Най-общо, редът и изискванията за вписване на търговци в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите можете да видите в раздел III, чл.242 от Закона за горите.

При желание от Ваша страна да бъдете регистрирани като търговци в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите е необходимо да представите следните документи:

1. декларация, че търговецът не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. декларация, че търговецът не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

3. декларация, че търговецът няма парични задължения към държавата или към общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

4. декларация, че търговецът няма извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 242, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за горите;

6. копие от вписан в Националната агенция за приходите трудов договор с лицето, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва;

7. нотариално заверена декларация от лицето по т. 6, че е съгласно удостоверението му за регистрация да бъде използвано от търговеца за вписване в регистъра;

8. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Подробни указания, както и описаните по-горе документи може да откриете на електронната страница на Изпълнителна агенция по горите, на следния линк: iag.bg/docs/land/1/cat/8/index.