Върни се горе

Според член 3, букви а), б), в) и г) от Регламент 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003, „Движение с нетърговска цел“ е всяко движение, което не цели нито продажбата, нито прехвърлянето на собствеността върху домашен любимец.

„Домашен любимец“ е животно от видовете, посочени в приложение I, придружаващо своя собственик или упълномощено лице при движение с нетърговска цел, като за времето на движението с нетърговска цел отговорност за животното носи собственикът или упълномощеното лице.

„Собственик“ е физическо лице, упоменато като собственик в идентификационния документ.

„Упълномощено лице“ е всяко физическо лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението на домашния любимец с нетърговска цел.

Движение на домашни любимци от видовете посочени в част А от приложение I /кучета или котки/, към ЕС от трета страна с нетърговска цел се осъществява по смисъла на Регламент 576/2013 Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 и на Регламент 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на съвета, както следва:

  1. Да са маркирани в съответствие с член 17 параграф 1 от Регламент 576/2013.
  2. Получили са ваксини срещу бяс, с ваксина която отговаря на изискванията за валидност определени в Приложение III от Регламент 576/2013. Датата на поставяне на ваксината трябва да не предхожда датата на поставяне на транспондера.
  3. Да отговаря на всички превантивни и здравни мерки по отношение на болести и зарази, различни от бяс, приети съгласно член 19, параграф 1 от Регламент 576/2013.
  4. Придружени от ветеринарно – санитарен сертификат, надлежно попълнен и издаден в съответствие с член 25 и член 26 от Регламент 576/2013. Ветеринарно – санитарният сертификат се изготвя по образец в Приложение IV, част 1 от Регламент 577/2013 и допълнителните изисквания в част 2 и издава от официален ветеринарен лекар в третата държава или от упълномощен ветеринарен лекар и впоследствие е заверен от компетентния орган на третата държава, най-малко на един от официалните езици на страната членка на въвеждане и на английски език.

Тестът за титруване на антитела срещу болестта бяс, се изисква при условие, че третата държава или територията на произход не присъства в списъка на приложение II, част 1 и част 2 на Регламент 577/2013. 

Не се изисква тестове за титруване на антитела на домашни любимци, при движението им след транзитно преминаване през територията или трета държава, различни от тези в приложение II, част 1 и част 2 на Регламент 577/2013, както е посочено в член 12, параграф 1, буква в), при условие че се представи на ОВЛ декларация по образец в част 2 от приложение I към Регламент 2013/577.

Съгласно „Регламент 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003, ПРИЛОЖЕНИЕ III – Изисквания по отношение на валидността на ваксините против бяс; т. 2 – Ваксинацията против бяс трябва да отговаря на следните условия: а) периодът на валидност на ваксинацията започва да тече от създаването на защитен имунитет, което не може да е по-рано от 21 дни от извършването на ваксинационния протокол, изискван от производителя за първоначалната ваксинация, и продължава до края на срока на защитния имунитет, както е предписано в техническата спецификация на разрешителното за пускане на пазара, посочено в точка 1, буква б), или в одобрението или разрешението, посочено в точка 1, буква в), за ваксината против бяс в държавата членка или територията или третата държава, в която е поставена ваксината“.

Движението на домашен любимец /куче/, може да бъде извършено след като са изминали 21 дни от поставянето му на ваксина против бяс.

Република България няма списък на забранени породи кучета (за внос, износ или транзитно преминаване).