Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 55д от Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти в Европейския съюз (ЗПООЗПЕС).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично,  да изпратите по пощата или електронно подписано на адрес edelovodstvo@mzh.government.bg   заявление по образец:

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от тридесет дни ние ще ви предоставим регистрация и публикуване в публичния регистър на първите изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко или писмо с причините за невъзможност за регистрация като първи изкупвач. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Регистрацията е безсрочна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред министъра на земеделието и храните или съответния съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Актовете се обжалват в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.