Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 25 и 28 от Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

Към кого да се обърнете

Контролиращото лице, с което имате сключен договор за контрол и сертификация на биологично производство.

Необходими документи и начин на подаване

Контролиращото лице, трябва да подаде в Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Растениевъдство и биологично производство ”, отдел „Биологично производство” заявление до министъра на земеделието, храните и горите, което съдържа име и адрес на производителя. 

Към заявлението се прилагат:

  1. Копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
  2. Копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
  3. Формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период, за период три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита;
  4. Скици (карти) на парцелите, за които се предлага намаляване/увеличаване на преходния период;
  5. За намаляване на прехода - протокол за резултати от анализ на почвени проби на парцелите, предложени за намаляване на преходния период, на основа на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), касаещи земеделските земи; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория или за увеличаване на прехода - писмени доказателства, че площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти, ако това третиране е част от задължителни мерки за борба с болести и неприятели за определени растения на територията на страната или на част от нея съгласно Закона за защита на растенията или, че площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти като част от научни изследвания или в случаи, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите.

Такса

За извършване на услугата не се предвижда такса ,

Срок

В срок до един месец ние ще ви предоставим разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период или мотивиран отказ.