Върни се горе

Засегнати от кризата земеделски производители, малки и средни предприятия ще получат подпомагане след изменение на ПРСР. Това стана възможно, след като днес Народното събрание прие промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените са свързани с Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от войната в Украйна.

Изменението в законодателството позволява на България да използва до 5% от общия принос на ЕЗФРСР (5% от бюджета на ПРСР) за 2021 и 2022 г. в помощ на засегнати от кризата земеделски производители, малки и средни предприятия. Според европейския регламент, поради неотложността и временния и изключителен характер на предвидената мярка следва да се предвиди еднократнo плащане и краен срок за прилагане на мярката.

„Поставили сме си за цел тези средства да стигнат бързо до земеделските производители и преработватели, както и до чувствителните сектори. Тази подкрепа е важна за конкурентоспособността на земеделските производители и за МСП в селските райони, които преработват селскостопански продукти“, заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов.

„С промените предприемаме навременни и адекватни действия в помощ на земеделските стопани на фона на сериозни икономически предизвикателства за сектора, както и скока в цените на енергоносители, торове и фуражи. Тези действия в подкрепа на агросектора защитават българския национален интерес“, коментира заместник-министърът на земеделието Момчил Неков. Той подчерта, че при други обстоятелства тези 5% от ПРСР или 33 млн. евро биха оползотворени в други направления, но сега трябва да се даде отговор на актуалните икономически предизвикателства.

Екипът на министерството работи усилено, за да бъде отворен приемът през есента и средствата да стигнат до земеделските производители и преработватели, както и до чувствителните сектори, коментира заместник-министър Неков.

Според гласуваните изменения от Народното събрание в Закона за подпомагане на земеделските производители, които бяха внесени от председателя на Комисията по земеделието, храните и горите Пламен Абровски, предоставяното след изменението на регламента от държавите членки подпомагане трябва да допринася за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси и да подпомага земеделските стопани или МСП, заети в поне една от изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели:

a) кръгова икономика;

б) управление на хранителните вещества;

в) ефективно използване на ресурсите;

г) екологични и щадящи климата методи за производство.

Държавите членки следва да определят въз основа на наличните доказателства условия за допустимост и, когато се счита за целесъобразно от съответната държава членка, обективни и недискриминационни критерии за подбор.

Според европейския регламент, подпомагането е под формата на еднократно платима сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 март 2023 г. Максималният размер на подпомагането не трябва да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро на МСП.

Министерството на земеделието и ДФ „Земеделие“ са предприели всички необходими дейности за усвояване на средствата и всякакви коментари относно загуба на европейски средства са спекулативни.

Сподели в: