Върни се горе

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на откриващата конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява от БТА с подкрепата на ЕК. Той разясни, че Програмата има заложено финансиране и на дейности насочени към популяризирането и прилагането на европейските схеми за качество. „До момента у нас те не са достатъчно познати и разпространени, като имаме само 3 защитени селскостопански продукта, а чрез тях могат да се промотират уникални продукти, които се произвеждат в конкретни региони“, уточни заместник-министърът. И нека всички, когато пътуваме по Черно море да подкрепяме и избираме продукти на родното рибарство“, заяви той.

„Основните приоритети в общата политика в областта на рибарството, които се  осъществяват с помощта на Програмата, са риболов и контрол, аквакултури и преработка, Водено от местните общности развитие и морско наблюдение“, информира Георги Събев. Част от мерките, към които ще бъдат отпуснати средства са за събирането на отпадъци в българската акватория на Черно море. Заместник-министърът уточни, че това е много важно, защото Черно море е едно от най-замърсените, според изследване от 2018 г. Анализите показват, че замърсеността с отпадъци в него е два пъти по-голяма от тази в Средиземно море.

Дейности, които ще бъдат подпомагани по първи приоритет по ПМДРА са свързани с разнообразяване на дейностите, които могат да извършат рибарите, предвид тревожното състояние на редица рибни запаси.

„Ще бъдат засилени контролът и наблюдението, както върху професионалните кораби, така и върху любителския риболов“, каза земеделският заместник-министър. И разясни, че в Черно море за 10-търговско значими вида ситуацията със запасите е притесниетлна.

По приоритет две ще бъдат насърчавани дейности свързани с аквакултурите и предлагането на продукти на пазара. В това направление ще бъдат насочени близо 40% от финансовия ресурс на Програмата, като с него ще се подпомага изграждането на аквакултурни съоръжения.

Приоритет три е насочен към Водено от местните общности развитие (ВМОР). Аграрният заместник-министър обясни, че този подход е важен за развитието и на производителите, и на местните и административни капацитети, като 20% от средствата по програмата ще бъдат насочени към изпълнението на стратегии свързани с ВМОР. Той информира още, че с бюджет от 3 млн. лв. ще бъде подкрепено и международното управление на океани и осигуряване на безопасно и устойчиво управление на моретата и океаните, чрез системи за управление на корабния трафик.

Сподели в: