Върни се горе

България е една от най-богатите на биологично разнообразие държави членки на ЕС, като е на трето място по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа Натура 2000 (34.4%). Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на откриването на семинар на тема: „ОСП на кръстопът: Единство в устойчивостта прави силата“.

С оглед на нарастващите нужди на обществото за прилагане на съобразени с екологията селскостопански практики, в настоящия програмен период, България прилага широк набор от компенсаторни мерки, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие и имат положителен принос за околната среда и климата.

По отношение на Първи стълб, заместник-министърът припомни, че  реформата на ОСП за периода 2014-2020 г. въведе задължителен зелен компонент в директните плащания. Всяка година 30% от бюджета за директни плащания на България е предназначен за тази екологична схема.

През настоящия програмен период, по Втори стълб,  в  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., България е разработила набор от мерки, чиято цел е да се насърчават и стимулират земеделските стопани при извършване на селскостопанска дейност да съобразяват режими и изисквания, които водят до подобряване на консервационния статус на местообитанията и предотвратяване на тяхната деградация. Вергиния Кръстева  подчерта, че около 34% от общия бюджет на Програмата  е насочен към мерки, които допринасят към Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“.

В рамките на бъдещата ОСП след 2020 г. се очаква да бъде засилен приносът на политиката към въпросите, свързани с околната среда, по-специално по отношение на борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Предвижда се да бъде повишен и приноса към ефективно оползотворяване на  природните ресурси, управлението на водите и биоенергията, каза още заместник-министърът.

 

Сподели в: