Върни се горе

„Кооперативните съюзи и организации имат бъдеще в развитието на  аграрния сектор на страната. Те утвърждават печеливши земеделски практики при съвместно и ефективно използване на земеделските ресурси.” Това заяви заместник - министърът на земеделието, храните и горите  д-р Лозана Василева във Варна по време на  Годишния Национален семинар на Националния съюз на земеделските кооперации. Тя подчерта, че тези сдружения допринасят за просперитета на българското земеделие и постигане целите на Общата селскостопанска политика за прилагане на интегриран подход в земеделския отрасъл.

Заместник-министърът подробно представи на какъв етап е дебатът по отношение бъдещето на ОСП в следващия програмен период и подготовката на Стратегическия план на България. „Ще се търсят резултати от държавите - членки и от бенефициентите, а не просто спазване на правилата. Това е новото в ОСП, преминава се към нов модел за прилагането, като се акцентира върху опазване на околната среда, повишаване доходите на земеделските стопани, подобряване на пазарната ориентираност и привличане на повече млади в сектора, за по-добър живот в селските район “, посочи д-р Лозана Василева.

Тя разгледа и актуалните възможности за финансиране на кооперациите по Програмата за развитие на селските райони за новата 2020 година, като акцентира върху финансирането на дейности за превенция и ограничаване епизоотии по селскостопанските животни.  Това е възможно с подпомагане по подмерки 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ и Мярка 5 "Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки".  

Зам.- министър Василева посочи, че важни приоритети по ПРСР ще бъдат също инвестициите в инфраструктура за напояване. За пръв път се подготвя прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ с предвиден бюджет до левовата равностойност на 50 465 860 евро. Тя отбеляза, че допустими бенефициенти са и юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите. Целта на тази подмярка е възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди на съответните напоителни системи, използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства.

Д-р Лозана  Василева информира,  че ще бъде отворен прием  и по подмярка  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ с бюджет 23 млн. евро.

 

Сподели в: