Върни се горе

С близо 2.5 млн. лв. се увеличава бюджетът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за малки пилотни проекти. Приемът по процедурата стартира в началото на месец ноември 2020 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 1 752 106, 25 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения приключи на 2 април 2021 г. В рамките на приема са подадени проекти с размер на заявената субсидия от 4 225 494,68 лева. Поради големия интерес от страна на бенефициентите, Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета по подмярката, която има за цел да популяризира подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и местната идентичност.

С реализацията на проектите ще се популяризира подходът ВОМР, местната идентичност и местните инициативни групи /МИГ/, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР през настоящия програмен период. Ще се запазят Местните инициативни групи (МИГ), като действащи субекти на съответните територии и ще се подкрепят иновативни практики.

Сподели в: