Върни се горе

Повече от 4200 инспекции извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Проверките са реализирани в периода между 27-и и 30-и май включително. В резултат от тях са съставени 35 акта и 9 констативни протокола.

Служителите в държавните предприятия са извършили общо 1 969 проверки по Закона за горите. Под контрол са преминали 942 обекти за добив на дървесина, 728 - превозни средства, 7 ловци, 28 риболовци и на 264 други физически лица. Съставени са 15 акта за и са задържани 32,47 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство, две каруци и един моторен трион.

В същия период горските инспектори от  регионалните дирекции по горите (РДГ) в страната са извършили общо 2 243 проверки. Инспектирани са 198 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 309 обекта за добив на дървесина, 943 превозни средства, транспортиращи дървесина, 52 риболовци и 741 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 9 констативни протокола и 20 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина на немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.   

Задържани са общо 9,10 пространствени кубически метра дърва за огрев и една каруца.

Горските служители от Регионална дирекция по горите – София са съставили акт за административно нарушение по Закона за горите на фирма, извършваща дърводобив. Нарушението е констатирано при извършване на проверка по сигнал в държавна горска територия, в землището на  село Свидня, община Своге. Инспектиращите установяват в сечището, за което има издадено позволително за сеч незаконен добив на 87 броя немаркирани в основата им с контролна горска марка дървета от бук с общ обем от 42 плътни кубически метра дърва. Работата по изясняване на обстоятелствата по случая продължава, като за установеното административно нарушение е съставен акт по Закона за горите на юридическото лице, на което е разрешен добива на дървесина от обекта, с издаденото позволително за сеч. Съгласно нормативната уредба, в срока на действие на издаденото позволително за сеч на фирмата, извършваща дърводобив, отговорността за извършване на сеч на маркирани дървета е върху наетия от нея лицензиран лесовъд.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 189 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките са констатирани две нарушения на горското законодателство. Съставени са два акта на водачите на два товарни автомобила, превозващи дървесина, които не са били оборудвани с GPS проследяващо устройство.

Сподели в: