Върни се горе

От 20 април до 31 май 2021 г. се отваря прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2021 г. С нея се дава възможност по време на Великденските празници и Гергьовден животновъдите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени. Бюджетът по схемата е 1 000 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 30 юни 2021 г.

На подпомагане подлежат кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). Кланиците ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните.

Агнетата или яретата следва да са закупени от животновъдни обекти на земеделски стопани, които имат установен брой животни след извършени проверки, съгласно чл. 37 от ЗПЗП за Кампания 2020 по поне една от схемите за обвързано подпомагане:

-      Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки , необвързана с производство;

-      Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони;

-      Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.

Максималният брой на агнетата или яретата, за които бенефициерите могат да получат подпомагане е равен на броя на овцете-майки или козите-майки на съответните земеделски стопани, към дата 02.02.2021 г. в системата на БАБХ ВетИС.

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за закупено и заклано 1 агне/яре. За да получи подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските стопани агнета или ярета на цена не по-ниска от 5.50 лв./кг. живо тегло без ДДС.

При покупко-продажбата на живи животни се признават документи, издадени с дата от 1 април 2021 година до 31 май 2021 г. (включително).

Указанията за държавната помощ са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Сподели в: