Върни се горе

На първи октомври започва приемът по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Помощта е в размер до 100 лева на декар за направените разходи за производство на цвят от маслодайна роза до периода на прибиране на реколтата (до „бране“).

Чрез държавната помощ ще се подпомагат земеделски стопани, отглеждащи маслодайна роза, за покриване на част от направените разходи по производство на маслодайна роза за стопанска 2020-2021 г., и които са в невъзможност да реализират продукцията си, защото не са успели да сключат договори за покупко-продажба с преработвателни предприятия, както и на тези, които имат сключени договори, но цветът не е реализиран.

 

********

Припомняме, че за подпомагане на сектора се прилагат следните мерки:

  • Помощ de minimis към розопреработвателни предприятия, за компенсиране на част от разходите, свързани с преработка на цвят от маслодайна роза – реколта 2021 г.

С предприемането на тази мярка в подкрепа на преработвателния сектор на маслодайна роза, се даде възможност да се повлияе, както върху този сектор, така и върху сектора за производство на цвят от маслодайна роза за намаляване на пазарния дисбаланс, оттам и върху преработените обеми. Това от своя страна даде възможност преработвателните предприятия да бъдат допълнително стимулирани в осъществяване процеса за изкупуване на произведения цвят от маслодайна роза, чрез покриване на част от разходите им, което следва да окаже положителен ефект и върху производителите на първична земеделска продукция, минимизирайки техния риск от невъзможност за реализация.

  • Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

Предвид данните, че преработвателните предприятия сключват намален брой договори, само за необходимите им ограничени количества розов цвят, съответно с малък брой земеделски стопани, се взе решение да бъдат подкрепени розопроизводителите, които са реколтирали и вложили средства по производство на маслодайна роза, но няма да имат беритбена кампания, тъй като нямат пазар за произведения цвят.  В тази връзка и на основание на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, се разработи и нотифицира пред Европейската комисия  схема на държавна помощ  в подкрепа на розопроизводителите.

Освен това, производителите на рози биха могли да се възползват и от следните схеми за държавни помощи:                                                                          

  • Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани и цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола.

  • Помощ за на инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

Помощта е под формата на данъчно облекчение – преотстъпва се до 60% от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция в съответствие с изискванията на чл. 189б от ЗКПО.

  • Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

Подпомагането по схемата на държавна помощ представлява директна помощ, която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година.

  • Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните  насаждения през зимния период.

През 2019 г. по предложение на бранша, Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира държавната помощ, като маслодайната роза влезе в обхвата на подпомагане.

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) по закупуване на продукти и средства за растителна защита.

  • Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Помощта се предоставя под формата на заплащане на част от застрахователните премии  на земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури при застраховане на първична селскостопанска продукция.  По помощта се покриват до 65% от застрахователната премия при застраховане на земеделска продукция.

 

 

Сподели в: