Върни се горе

От 1 март земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане с директни плащания и преходна национална помощ за Кампания 2022. Срокът за подаване на заявленията изтича на 16 май 2022 г. От 17 май 2022 година, в продължение на 25 календарни дни - до 10 юни 2022 година включително, кандидатите могат да подават заявления за подпомагане, като за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на полагащите им се плащания в размер на 1 %.

През Кампания 2022 земеделските стопани ще бъдат подпомагани чрез общо 22 схеми за директни плащания и 3 схеми за преходна национална помощ. За обвързано с производството подпомагане се прилагат 17 схеми, от които 8 са насочени към сектор „Животновъдство“, 7- към сектор „Плодове и зеленчуци“, 1- за протеинови култури и 1- за памук. За Кампания 2022 се запазват схемите за преходна национална помощ за говеда, овце-майки и/или кози-майки, както и за тютюн, финансирани с национални средства.

Във връзка с кампанията, на 1 март 2022 г. в бр.17 на „Държавен вестник“ беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Обнародваната наредба отразява препоръките в доклада на ЕК от одит на схемите за обвързано с производството подпомагане на животни, структурните промени в Министерството на земеделието, както и промените в законодателството на ЕС.  Прецизират изискванията, свързани с подаването на документи за доказване на произведена и реализирана на пазара продукция, както и съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок. Тези промени ще доведат до успешно прилагане на схемите за директни плащания през 2022 г. и оптимално използване на средствата за повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство и доходите на земеделските стопани.

За кампания 2022 предстои публикуване на интернет страницата на министерството на Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания. Документът съдържа актуална информация, необходима при подаването на заявленията за подпомагане както и за изпълнение на нормативните изисквания по схемите за директни плащания. В него, в синтезиран вид, са представени всички изисквания и параметри по схемите.

Сподели в: