Върни се горе

Във връзка с предефинирането на райони с природни ограничения, различни от планинските, Ви информираме, че представената оценка от научните екипи на Националния институт по метеорология и хидрология и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, не е приета от министъра на земеделието, храните и горите. Оценката ще бъде подложена на широко обществено обсъждане и допълнителни анализи. При необходимост ще бъдат възложени допълнителни дейности по предефинирането на база приложимите за страната биофизични критерии  по Приложение III на Регламент 1305/2013.

Сподели в: