Върни се горе

Както в обявените след 2020 г. приеми на проектни предложения по „земеделските“ мерки от ПРСР 2014-2020 г., така и в интервенциите, включени в Стратегическия план 2023-2027 г. няма ограничение за земеделските производители да изготвят и изпълняват проекти на територията на цялата страна. Няма да бъде даван приоритет на проекти, изпълнявани на територията на селските райони на страната.

Дефиницията за „селски райони“, прилагана в програмен период 2014-2020 г., както и в „преходния“ период 2021-2022 г. обхваща тези райони, в които няма населено място с население над 30 000 жители. В тази дефиниция попадат 232 броя общини.

До 2019 г. при обявяването на приеми основно по „земеделските“ инвестиционни мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в критериите за оценка на проектните предложения беше заложено, че приоритет (допълнителни точки) ще получават проекти, които се изпълняват на територията на селските райони на страната. През 2020 г. този приоритет отпадна и не беше включен като критерий за оценка при стартирането както на целевия „животновъден“ прием по подмярка 4.1, така и при стартирането през 2021 г. на приемите по подмерки 4.1 и 4.2.  

Предложената дефиниция за „селски райони“, която ще се прилага в програмния период 2023-2027 г. определя като такива общини, на територията на които няма населено място с население над 15 000 жители. При прилагането на новата дефиниция в обхвата на селските райони ще влязат 215 броя общини.

И в рамките на следващия програмен период 2023-2027 г. по интервенциите, свързани със земеделско производство и преработка, няма да бъде даван приоритет на проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на селските райони на страната. Заложените цели и приоритети в Стратегическия план ще се постигнат чрез насърчаване на ефективното използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, стимулиране създаването на къси вериги на доставки и развитието на местни пазари на територията на цялата страна.

Сподели в: