Върни се горе

5039 проверки са извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода 26.07.2022 - 28.07.2022 г.  Съставени са 92 акта и 50 констативни протокола.

За този период на територията на страната от горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършени 2 910 проверки. Проверени са 230 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 380 обекта за добив на дървесина, 1380 превозни средства, транспортиращи дървесина, над 920 физически лица, ловец и риболовци.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, служителите на РДГ са съставили общо 50 констативни протокола и 59 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. 

Задържани са над 52 кубика дърва за огрев, 4 моторни превозни средства, 2 каруци и моторен трион.

Установените нарушения през периода са за: добив на дървесина без дърветата да са маркирани в основата си с контролна горска марка; неспазване на одобрените технологични планове за добив на дървесина; некоректно издаване на превозни билети от горски служители; транспортиране и съхранение на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина; транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи и неснабдени с GPS – устройства; неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на дървопреработвателни обекти и други. 

От служители на РДГ Русе е установено, че в гр. Завет е обособен обект, в който се извършват дейности по постъпване, преработване и търговия с дървесина, без същият да е регистриран по надлежния ред. На нарушителя е съставен акт и е преустановена дейността на обекта до привеждането му в съответствие с изискванията на действащото горско законодателство.

Акт е съставен от горските инспектори на РДГ София на служител в Общинско горско предприятие гр. Ихтиман за издадени превозни билети за транспортиране на дървесина от обект в общинска горска територия, в който не се осъществява добив на дървесина.

С друг акт, съставен от служители на РДГ София, е установено, че лесовъд, упражняващ лесовъдска практика, получил позволително за сеч за добив на дървесина от горски територии в ТП „ДГС Ихтиман“, е допуснал изграждане на извозни пътища и просеки, неотразени в одобрения технологичен план за насаждението.

За изградени 15 извозни пътища, неотразени в одобрения технологичен план на обект за добив на дървесина, с издадено позволително за сеч, в землището на с. Черни бряг, служители на РДГ Шумен са съставили акт на лицето, получило позволителното за сеч. При съвместни проверки от служители на РДГ София и РУ на МВР гр. Самоков са съставени четири акта и са образувани административно-наказателни производства на двамата водачи на превозните средства за транспортиране на немаркирани и непридружени с превозни билети дърва за огрев. Дървата за огрев и автомобилите са задържани.

При съвместната проверка служителите са установили, че на моторно превозно средство се товарят незаконно добити дърва за огрев. Автомобилът и 12 пространствени куб. м дървесина са задържани. От служителите на РДГ София са съставени два акта за нарушения на Закона за горите.

От служители на същата Регионална дирекция на територията на общ. Ботевград са задържани две превозни средства и 10 кубика дърва за огрев, немаркирани и непридружени с превозен билет.

За посочения период от инспекторите на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 2129 проверки. Проверени са 918 обекта за добив на дървесина, 953 превозни средства, трима риболовци, 16 ловци и 269 други физически лица. В резултат са съставени 31 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и два акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 36,16 пространствени кубически метра дърва, три броя моторни превозни средства и 4 броя моторни триони.

Сподели в: