Върни се горе

Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.   

Целта е да се даде възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата.

По този начин над 17 000 ученици ще имат възможност да провеждат обучението си в обновена и приветлива образователна инфраструктура.

 

Сподели в: