Върни се горе

Националният съвет по горите по горите подкрепи предложенията на Министерството на земеделието за мерки в управлението на държавните горски територии. Приоритетите на министерството бяха представени от заместник-министър инж. Валентин Чамбов по време на първото заседание. Събитието бе открито от министъра на земеделието д-р Иван Иванов, като в него участва и заместник-министър Иван Христанов.

По предложение на д-р Иванов съветът ще заседава регулярно на всеки три месеца, като целта е своевременно да се обсъждат и решават актуалните проблеми пред сектора. „Становището на Консултативния съвет ще има голяма тежест при вземане на крайни решения за управление на сектора“, информира министърът.

Сред приетите мерки се предвижда предприемане на действия за избягване на ограничителни и дискриминационни изисквания при провеждане на процедури за възлагане на дейностите и при продажбата на дървесина – преглед на нормативните текстове в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) и в тръжните условия на обявяваните процедури. Заложено е и цялостно преминаване на продажбите на дървесина чрез електронни търгове и конкурси, с изключение на продажбите по ценоразпис на физически лица.

Планира се публичност и проверимост на методите, използвани за определяне на началните цени при възлагане на дейностите и добива на дървесина, и при продажбата на дървесина на корен и от склад. Записано е утвърдените от министъра на земеделието финансови планове на държавните предприятия да са обществено достъпни.  Обсъден беше ефектът от прилагането на заповеди, с които се ограничава предвиденото средногодишно ползване на дървесина от високостеблени гори с възраст над 100 години, като в дискусията преобладаваха становищата, че са лесовъдски необосновани.

Становищата на членовете на НСГ са необходими, с оглед министъра на земеделието при вземане на решение за отмяна или за изменение на заповедта, да отчете както мнението на научните среди, така и на неправителствените организации.

По време на разговорите представителите на сектора поставиха въпроса за свързаност между системите на НАП и институциите в сектора на горите, чрез която да може да се проследява връзката между издадените билети за добив на дървесина и фактурите за продажба.

Тема на дебат бяха и възможностите за увеличаване на бюджета на Изпълнителна агенция по горите, като заместник-министър Христанов посочи, че ще се търсят възможности това да се случи. Част от разговорите бе и необходимостта от законови промени, както и проблемите на инспекторите, работещи в държавните горски предприятия.

От името на Националното сдружение на общините в Република България изразиха становище, че подкрепят предложения пакет от мерки и увериха, че винаги може да се разчита на техния опит и експертиза в сектора за навременното решаване на проблеми в отрасъла.

Сподели в: