Върни се горе

Министерството на земеделието, храните и горите представи приоритизираните потребности по специфичните цели и интервенциите, включени по Първи стълб от Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Националният документ за подпомагане на земеделските производители бе представен по време на 14-тото заседание на Тематичната работна група от заместник-министрите на земеделието, храните и горите Георги Събев и Явор Гечев, както и експерти от аграрното министерство. Той обхваща интервенции по девет специфични цели и една хоризонтална.

Първата специфична цел е свързана с подпомагане на земеделските доходи и устойчивост на селскостопанския сектор. В рамките й са идентифицирани три потребности, които могат да се реализират с интервенции по Първи стълб. Една от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани с тези от други сектори. Друга потребност е увеличаване на икономическия потенциал на малките и средните стопанства, а третата е увеличаване на икономическия потенциал на приоритетните сектори Втората специфична цел е свързана с повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарната ориентация на стопанствата.

Специфична цел четири е първа от целите, свързана с околната среда и климата. Тук Първи стълб има принос към покриването потребност 2, която предвижда увеличаване на органичния въглерод в почвата, за което има предвидена еко-схема.

Друга екологична цел включена тук е насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси, в това число вода, почва въздух, включително намаляване на зависимостта от химикали. С интервенции по Първи стълб по тази специфична цел са адресирани 5 потребности, от които три  с много висок приоритет, свързани с поддържане на баланса при разнообразието на културите, устойчива употреба на препарати за растителна защита и торове, както и подобряване на качеството на почвите.

Специфична цел шест има принос към спирането на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тенденцията за подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта. По време на разработването й като потребности с много висок приоритет са определени необходимостта от опазване и подобряване на природозащитното състояние на видовете птици, свързани с обработваеми земи и насърчаване на практиките за разширяване на биологичното земеделие.

Специфична цел седем е насочена за привличане и подкрепа на млади стопани. Свързана е с общоевропейски приоритет за привличане на повече млади хора в сектора и обновяване на поколенията.

Специфична цел девет включва потребности по отношение за качествена и питателна храна и хуманното отношение към животните. С интервенциите по Първи стълб се адресират нуждите, насочени към насърчаване на биологичното производство и подобряване използването на препаратите за растителна защита и торове, които са определени с много висок приоритет.  Преди разработването на целите и интервенциите са направени предварителни анализи и преглед. Концепцията за определянето и приоритизирането им включва 4 основни групи критерии. Първата група отчита факторите, които налагат необходимост от спешни действия. Следващата група критерии имат политическо значение в контекста на ОСП. Третата е свързана с приоритети, които се основават на ефективността. На последно място е приложимостта на инструментите на ОСП за финансиране на дадената потребност. 

„Много е важно как са подредени приоритетите, като методиката за разработването им е сходна с тази на западните държавни и считаме, че е лесна като модел и начин за разбиране“, обясни заместник-министър Гечев. Той поясни още, че едно от големите предизвикателства е било включването и разработването на мерки и интервенции, свързани със Зелената сделка.

Заместник-министърът благодари на екипа на Министерството за околната среда и водите за ползотворната работа и диалога при работата по Първи стълб и поясни, че комуникацията както с тях, така и с Европейската комисия продължава.

Сподели в: