Върни се горе

Министерство на земеделието, храните и горите предлага ежегодно кандидатстване по схемата „Плащане за дребни земеделски стопани“ в обхвата на  новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Промяната ще позволи повече гъвкавост в прилагането на схемата и включване на нови кандидати за подпомагане. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

До момента право на подпомагане имаха единствено дребни земеделски стопани, които са кандидатствали еднократно по Схемата през 2015 г. Същите всяка година подаваха заявление за подпомагане, с което продължаваха участието си през периода 2015-2020 г.

Схемата представлява плащане на фиксирана сума, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Помощта е насочена към дребните земеделски стопани, които са подали заявление по основната схема за директно подпомагане. Бенефициентите по нея няма да бъдат освободени от изискванията за условност в новата ОСП. Схемата не е допълняема на останалите, не се обвързва с животни, или с еко-схеми, като допълнителен елемент, създаващ условие за по-високо плащане. 

Дискутирани бяха Стандартите за добро земеделско и екологично състояние и Законоустановените изисквания за управление. Те изграждат предварителните  условия (условност) за получаване на пълния размер плащания, приложими с бъдещия Стратегически план за периода 2023-2027 г. В рамката на условността са включени прилаганите в момента изисквания за кръстосано съответствие и правилата за получаване на зелени директни плащания.

 

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са практики, които се прилагат по отношение на земеделските площи с цел постигането на екологична устойчивост. Обхващат правила, свързани с диверсификация на културите, поддържане на площи с висока екологична стойност, забрана за изгаряне на стърнищата, опазване на постоянно затревените площи в зоните по Натура 2000, осигуряване на буферни ивици по протежение на водните басейни. Разписани са в съответствие с местната специфика в страната. Целта е осигуряване на добавена екологична стойност и запазване на конкурентоспособността на сектора.

Законоустановените изисквания за управление представляват извадка от приложими правила в областта на екологичното, ветеринарното и фитосанитарното законодателство, както и законодателството за храните и фуражите. При тях не се въвеждат нови критерии, а се следи дали се спазват законови изисквания, които са важни за околната среда и публичното здраве.  

В новия програмен период се предвижда и запазване на прилагането и условията за  подпомагане на Схемата за подпомагане на земеделски стопани за памук. Специалното плащане за културата памук не се включва в Стратегическия план по ОСП. Специалното плащане за културата се отпуска за хектар от площ памук, при условие, че е разположена на земеделска земя, разрешeна за дейността от държавата членка и засята с определените от нея сортове.

Сподели в: