Върни се горе

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Тези средства дават възможност на общините от селските райони да инвестират в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Приоритетно се финансират проекти, в които е включена рехабилитация на водопроводната система в населени места с установено лошо качество на питейната вода и с установени чести аварии по мрежата.”

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България, посветена на въздействието на ПРСР и оперативна програма „Околна среда” в периода 2014-2020. Тя информира, че по подмярката към настоящия момент са подписани 49 договора за финансова помощ с общини за водоснабдяване на обща стойност близо 125 млн. евро. Зам.-министър Василева подчерта, че очакваният ефект е чрез целевото инвестиране и реализацията на тези проекти по ПРСР да се осигури високо качество на водоснабдителните услуги в тези селища и да се намалят различията между селските и градски райони.

„Абсолютно наложителна е подмяната или рехабилитацията на остарялата водопроводна система, за да се намалят максимално загубите на питейна вода и се подобри нейното качество”, каза заместник-министър Василева, като припомни, че това е един от приоритетите в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в България 2014-2023 г.

На въпрос на представител на Камарата на строителите в България за възможността за отпускане на повече средства за подобряване водоснабдителната мрежа, д-р Лозана Василева припомни, че Програмата за развитието на селските райони цели подобряване цялостния им облик и условия за достоен живот. Това предполага инвестиции в рамките на общия бюджет по мярката и в направления като изграждане и реконструкция на улици, детски градини, училища, социални и други инфраструктурни проекти, така че за нас е важно да търсим оптимален и балансиран подход при планиране на бюджетите, подчерта заместник-министърът.

Сподели в: