Върни се горе

Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите съставиха 96 акта в резултат на 5355 проверки. Инспекциите са извършени в периода от 21-и до 23-и юни.

В тези дни служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 225  проверки по Закона за горите. Те са на 1006 обекта за добив на дървесина, 891 превозни средства, 5 ловци, 2 риболовци и 321 други физически лица. Съставени са 21 акта и са задържани 0,71 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 21,15  пространствени кубически метра дърва, 38 кг недървесни горски продукти, 2 броя каруци, три инструмента за дърводобив, сред които два моторни триона.

103 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите са извършили близо 3130 инспекции на територията на цялата страна. През контрол са преминали над 340 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 340 обекта за добив на дървесина, 1320 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1130 риболовци и физически лица. Съставени са общо 24 констативни протокола и 75 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са дърва за огрев, моторно превозно средство, моторен трион и 100 кг гъби.

При извършена проверка от служители на РДГ Пазарджик е установено, че в частен имот в местността „Заеков дол“, в землището на с. Кръстава, община Велинград, се съхраняват общо 21 ловни трофея – 13 бр. от дива свиня, 7 бр. от сърна и 1 бр. от елен лопатар, без да са придружени с документи, доказващи законния им произход. За установеното нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча служителите на РДГ - Пазарджик са съставили констативен протокол, с който трофеите са задържани, а от служители на МВР е образувано производство. Работата по случая продължава.

При проверка от служители на РДГ - София на два обекта за добив на дървесина в държавна и общинска горска територия в землището на гр. Своге с издадени позволителни за сеч е установен добив на общо 105 дървета от бял бор и зелена дугласка, немаркирани в основата им с контролна горска марка. Проверяващите са констатирали, че при извеждане на сечта не се опазва оставащият на корен дървостой.

За констатираните нарушения на Закона за горите служителите на РДГ София са съставили общо 3 акта. 

Актове на нарушители за нерегламентиран добив на липов цвят и гъби са съставени от горски инспектори от РДГ София и РДГ Бургас.

Сподели в: