Върни се горе

„Решението за увеличаване на защитните горски територии, като превантивна мярка за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви е вече факт, след приетото миналата седмица постановление на Министерски съвет, базирано на предложени от шестте горски предприятия конкретни нови територии, които да бъдат включени и категоризирани като защитни”. Това заяви заместник-министър Георги Костов при приемането на подписка с искания за съхранение и опазване на българската гора, връчена днес в Министерството на земеделието и храните от Сдружение за дива природа Балкани. Така, на практика, едно от главните искания в подписката е изпълнено, се съгласиха и двете страни на срещата.


Сдружението настоява към всички представители на изпълнителната власт за действия и решения за гарантиране на опазването на старите и вековни гори и устойчиво ползване на горските ресурси.

Всички дейности в държавните горски предприятия се извършват съгласно приети с предварително обществено обсъждане горскостопански планове, посочи инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор” във ведомството. Тя подчерта, че във всеки един от тези планове са намерили място добрите лесовъдски практики, като всички планирани сечи и залесявания са научно обосновани съобразени с конкретните за мястото екологични условия.


Предложенията на  неправителствената организация са свързани със запазване на поне 10% гори във фаза на старост без сечи, забрана на окончателни фази на възобновителни сечи в природните паркове, както и за забрана на износа на непреработена дървесина от държавните гори. От страна на  Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов, зам.-директор на агенцията, заяви, че Министерството и ИАГ вече са предприели в последните месеци пакет от общо 9 мерки за многофункционално управление в горите. Мерките вече дават и конкретни резултати, като по-голям брой проверки, въвеждане на независим контрол чрез електронни системи за контрол и други. Каменов подчерта, че част от исканията на организацията се припокриват с предприетите действия, каквито са забраната за провеждане на окончателни фази на краткосрочно-постепенни сечи на площ, по-голяма от 2 ха, както и налагането на промени в стопанските планове на държавните горски стопанства, засягащи видовете и интензивността на сечите, която няма да може да надвишава 20%. Целта е запазване горската обстановка за постоянно в горските територии, както и адаптиране на управлението на горите към променящите се условия на средата.


Инж. Каменов посочи още, че се предвижда ускоряване на дейностите за сертификация на държавните горски територии, като ако сега около 25 % от тях са сертфицирани, то целта е в срок от една година този процент да достигне 80. Той подчерта,  че с това ще се гарантира независим външен контрол за качеството на дейностите в горите по обективни принципи.

Представителите на сдружението са поканени да вземат участие в експертни работни групи, които подготвят промени в наредбата за сечите, както и новите наредби за  интвентаризацията и за извършването на екосистемни услуги в горите.

Сподели в: