Върни се гореУправителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за разсрочване на кредити в сектор „Животновъдство“. От 14 декември до 29 февруари 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж.

 

Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 25 ноември 2016 г. при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита.

 

Заявления могат да подават:

•    Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
•    Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
•    Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2014/2015 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект. Това се удостоверява с извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо  от официален ветеринарен лекар.

 

Отпуснатите кредити са били отсрочвани ежегодно с решение на УС на ДФЗ, през предходната година - до 25 ноември 2015 г. Към тази дата дължимата лихва по отсрочените кредити възлиза на 8 351 050 лв, а главницата е в размер на 63 383 444 лв. от общо предоставените на сектор „Животновъдство“ за периода 2008-2010 и 2012 г. кредити от 77 116 613 лв.
Сподели в: