Върни се горе

Приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. и предвидения финансов ресурс за изпълнението им бяха представени на организираното от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) публично обсъждане на програмата.

 

„За сектор „Рибарство“ всички ние искаме устойчив растеж, инвестиции в човешки капитал, иновации, производство на продукти с висока добавена стойност, насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. Надявам се да постигнем всичко това с общи усилия между бранша, администрацията и всички заинтересовани страни чрез прилагането на новата Програма за морско дело и рибарство“, заяви заместник-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на публичното обсъждане на програмата.

 

„Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство е 113 543 226,75 евро. За новия програмен период успяхме да постигнем увеличение на финансовия ресурс с над 8 млн. евро, като по мерките свързани с пазарите и преработката на продукти от риболов и аквакултури ще се отпускат 4 пъти повече средства от предишния период“, каза още зам.-министър Маринова.

 

„До началото на месец септември Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. трябва да бъде представена в Европейската комисия, като се надяваме тя да бъде одобрена до началото на 2015 г., информира участниците в срещата г-н Лъчезар Золев, началник-отдел „Програмиране и мониторинг“ към Дирекция „Европейски фонд за рибарство“.

 

....

Информация за Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 е съобразена с определените шест приоритета на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), разделени на рибарство, аквакултури, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и интегрираната морска политика (ИМП), в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

Съобразно тези  приоритети е направено разпределение на общо 22 (двадесет и две) мерки, които ща бъдат финансирани в периода 2014-2020 г.

 

Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство е 113 543 226,75 евро. Приносът от Европейският фонд за морско дело и рибарство е в размер на 88 066 622 евро, което реално е увеличение на бюджета с над 8 млн. евро в сравнение с този, определен от Европейската комисия за периода 2007-2013 г.

 

По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновации и диверсификация на дейностите извън търговския риболов.
Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 25 514 500 евро.

 

По отношение на аквакултурите основният финансов ресурс е насочен към мярката свързана с модернизиране на стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и разнообразяване на дейността. Отделно е предвидена мярка за инвестиции за насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури. Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите.
Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 36 215 000 евро.

 

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки свързани с подкрепа на Воденото от общността местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 823,53 евро.

 

Предвидените дейности за насърчаване на предлагането на пазара и преработването акцентират върху предоставянето на инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури. ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 017 000 евро.

 

По отношение изпълнението на Общата политика в областта на  рибарството (ОПОР) са предвидени две мерки – контрол и правоприлагане и събиране на данни. Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578, 89 евро.

 

Важен приоритет през програмен период 2014-2020 г. е насърчаване на изпълнението но Интегрираната морска политика (ИМП). Заделеният бюджет за изпълнението на тази мярка е в размер на 3 333 333,33 евро.

 

Предвидени са средства и за техническа помощ по инициатива на държавите-членки в размер на 5 500 000 евро.

 


 

Сподели в: