Върни се горе

Данните към 1 ноември 2018 г. показват напредък по договориране в размер на общо 1,627 млрд. евро, възлизащи на 59,9% от общия бюджет на Програма за развитие на селските райони. Изплатените средства към 1 ноември са 680,7 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на информационна среща със земеделски стопани от територията на област Пазарджик.
Д-р Василева обобщи досегашните резултати по Програмата за 2018 г. и разясни на земеделските стопани предстоящите мерки, предвидени за 2019 г.


Над 3 800 е броят на подадените проектни предложения в ИСУН през 2018 г, като техният брой нараства в резултат на активността на местните инициативни групи и течащите приеми на проектни предложения по процедурите, насочени към неземеделски дейности в селските райони към момента, каза още Василева.
Предвижда се до края на 2018 г. да бъде стартиран прием на проектни предложение по мярка 16.1, насочена към иновации в селскостопанското производство и преработвателния сектор, където е предвиден бюджет в размер на 10 млн. евро.


В информационната среща  представителите на Министерство на земеделието, храните и горите  разясниха новостите по въпроси, свързани с поземлени отношения и управление на ДПФ, растениевъдство, биологично земеделие и др.  Дискутирани бяха още темите за условията и реда за признаване на организации на производителите; директни плащания и система за идентификация на земеделски парцели; държавни помощи за 2019 г. и политиката за развитие на животновъдството.

Сподели в: