Върни се горе

До месец отваряме приема по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони. Това заяви зам.-министърът д-р инж. Валентина Маринова на среща с  изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България д-р Гинка Чавдарова и изпълнителния директор на Асоциацията общински гори инж. Тихомир Томанов. По думите й за другата горска мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” се чака отговор от Брюксел.

 

Според зам.-министъра срещите с организациите и обединенията, представляващи интересите на общините, включително и по отношение стопанисването на горските територии, отварят нови врати и насоки за горския сектор. „Изпълнихме част от поетите ангажименти по време на срещата преди два месеца, но има още какво да се направи за подобряване на контактите между общините и държавните горски предприятия” декларира тя.

 

Зам.- министър Маринова отбеляза, че в момента има затруднения на пазара на дървесина. Търсим варианти да намалим цената на дървесината. Тя припомни, че правителството е приело постановление, засягащо горския сектор, с което се намалява с 50%  стойността на таксата  внасяна във фонд „Инвестиции в горите”, в случаите когато се  ползва съхнещата дървесина. Така крайната цена на падналата и съхнещата дървесина ще бъде значително по-ниска, което ще допринесе за по-висока активност сред преработвателите на дървесина и ще осигури заетост в малките и планинските общини, за които този сектор е основен.

 

На срещата  бяха обсъдени въпроси, свързани с подобряване на превантивните мерки срещу горските пожари, като се отбеляза, че партньорството между двата най-големи собственици на гори - държавата и общините е изключително важно за опазването на горите от пожари. Дискутирани бяха необходимите мерки свързани с поддръжката на горската пътна мрежа, възстановяване на разсадниковото производство и напредъка в разработването на Наредбата за инвентаризация на горските територии. Коментирани бяха въпроси свързани с контрола и опазването на горските територии, включително причините довели до закриване на голям брой съществуващи контролни пунктове.

Сподели в: