Върни се горе

От 23 март 2015 година ще започне прием на заявления за държавна помощ по Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2014 г. Компенсациите ще бъдат предоставяни на малки и средни предприятия, както и физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани. Природните бедствия, за които ще се получава подпомагане са свлачища и наводнения,  земетресения, горски пожари, ураганни ветрове, както и за др. събития възникнали по естествен път.  

 

Компенсациите се определят на база средни пазарни цени в зависимост от категорията и вида на животните за съответната календарна година. Кандидатите следва да притежават констативен протокол за нанесените щети от областните дирекции по земеделие към Министерство на земеделието и храните.

    Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс от 200 000,00 лв. или до 9 април, като срокът за изплащане на средствата е до 24 април 2015 г. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, по постоянен адрес или по седалище на кандидата.

 

Повече информация за помощта, както и указанията за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, рубрика „Държавни помощи/ Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014.
Сподели в: