Върни се горе

Близо 8 млн. лв. допълнително са осигурени за текущи разходи и популяризиране на стратегии на местните инициативни групи. Това става възможно с преструктурирането на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и насочването на допълнителен финансов ресурс към подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“. Промяната се извършва с предложението за 17-то изменение на Програмата, изпратено вчера на службите на ЕК.

Средствата са предназначени за изпълнението и разплащането на текущи разходи по стратегии, които приключват в края на 2025 г. С тях ще се осигури подкрепа за работата на екипите на МИГ, извършването на приеми и оценки на проектни предложения към стратегиите за ВОМР, изготвянето на анализи и проучвания на съответните територии, организирането на различни обучения, фестивали и събития с широкото участие на местните общности.

От допълнителното финансиране ще могат да се възползват прилагащите стратегии за ВОМР  64 местни инициативни групи, които обхващат 117 общини, на територия от над 53 хил. кв. км. и население от над 1,6 млн. души.

Осигуряването на това финансиране цели запазването на изградения административен капацитет и екипите на местните групи и ще гарантира успешното изпълнение на стратегиите в полза на местните общности до сключването на споразумения за изпълнение на стратегиите за програмния период 2023 - 2027 г., които ще се финансират от СПРЗСР.

Сподели в: