Върни се горе

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в Закона на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Целта на измененията е намирането на баланс между сегашната ситуация на пълна либерализация и тоталната регулация на пазара.

 

Промените предвиждат за първи път да започне структуриране на независим  централизиран над-браншови орган (по модел на повечето европейски страни), който на вертикален принцип да обедини всички нива в сектор „Тютюн” - от производството до крайния продукт. Въвеждането на критерии за представителност на подобен орган създава възможност за регистрация на „Камара по тютюна”, която да бъде гарант за коректни отношения в сектора.

 

За справяне със задълбочаващата се тенденция за влошаване на качеството на произвеждания в България тютюн и невъзможност да се отговори на предизвикателствата  на местния и световен пазар ще се адаптират механизмите за контрол при производство и търговия с тютюневи семена към единствения официално акредитиран орган – Изпълнителната агенция по апробация и семеконтрол. Също така, ще бъдат актуализирани и текстовете, касаещи експертите по тютюна и намесата им при независимото окачествяване на тютюна при изкупуване.

 

Предвижда се създаването на два нови регистъра - на производители и на търговци, с минимум критерии за включване в тях. С тяхното въвеждане ще се запълни липсата на навременна и точна информация за случващото се в сектора. Регистърът на тютюнопроизводителите ще включва информация относно сключените договори за изкупуване на тютюн за текущата изкупна кампания. Той ще съдържа данни за планирания по договор тютюн за изкупуване и за реално изкупените количества. Производството на тютюн на територията на страната ще се извършва единствено и само от регистрирани лица, т.е. ангажиментът за вписване на информация по договора в регистъра ще бъде задължително.

 

Другият регистър – на търговците, ще съдържа основната информация за лицата, които се занимават с изкупуване на тютюн. За вписване в регистъра ще се заявяват както годишните програми за предвижданите количества, така също и производствените мощности.

 

Ще се акцентира и върху регистрацията на лицата, които търгуват с непреработен тютюн, предназначен за директна продажба.

 

Сподели в: