Върни се горе

Нужна е устойчивост, за да имаме работещ горски сектор и обществото очаква това от нас. Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на четвъртото заседание на работната група за промени в горското законодателство.

 

На заседанието бяха приети предложенията за промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

„Обединяваме се и с консенсус приемаме промените в Наредбата. Идеята е да дадем шанс и да погледнем по нов начин, защото предстои много работа”. Тя подчерта, че всички предложени промени са били детайлно обсъдени и голямата част от тях са приети. Промените засягат някои от дискусионните въпроси, свързани с гаранциите и неустойките по договорите, облекчаване на процедурите за извършване на дейности в горите и ползването на дървесина. Направен е преглед и актуализация на нови пунктове върху Наредбата за възлагане на дейности в горите.

 

Зам.-министър Маринова поясни, че промените по Наредбата ще се осъществят след приемането на становища от всички министерства, а министърът на земеделието и храните, при изпълнение на неговите правомощия, ще внесе този нормативен акт за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

 

Зам.-министърът изрази своето желание да се правят маркетингови проучвания. „Когато искаме пазара да е водещ ние трябва да имаме информация какво се случва”, категорична е тя. По думите й е нужно да се сертифицира българската гора, за да знаем какво имаме като горски фонд. Тя изтъкна, че трябва да се надгради системата за охрана и контрол на горите. „Има какво да направим относно охраната и контрола, за да бъдем  взаимно защитими”, добави ресорният зам.-министър.

 

Според нея е важно, че се е върви в правилна посока. „Това, което ни налага регламентите  и синхронизирането от ЕС ще се случи”, поясни Маринова.

 

Маринова заяви, че в Комисията по земеделие и храни окончателно са приети предложените текстове за промяна в Закона за горите, за които работната група се е обединила. Още на първото работно заседание на Комисията предложените промени в Закона за горите ще бъдат включени в дневен ред.

 

Зам.-министър Маринова  посочи, че в момента вървят анализите за уточняване на стратегиите за новия програмен период 2014-2020 г. „Предлагам да има разширяване на допустимостта на бенефициентите в програмите, свързани със сектора”, уточни Маринова.

 

Работната група е с широко представителство, включващо служители от Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, ръководители на държавни горски предприятия, регионални дирекции по горите, представители на заинтересованите страни в лицето на браншови и професионални организации от сектора горско стопанство, от Сдружението на собствениците на гори и от Асоциацията общински гори, както и представители на най-големите дървопреработвателни предприятия в страната.

Сподели в: