Върни се горе

Днес, 23 март, Държавен фонд „Земеделие“ извърши плащане на 105 443 776 лева към близо 55 000 земеделски стопани, кандидати по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Изчисленията са извършени на базата на разрешени застъпвания, актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ и по окончателна ставка в размер на левовата равностойност на 75,32 евро за хектар (147,31 лв/ха), определена със Заповед РД 09-261 от 22.03.2017 г.

Схемата за преразпределително плащане представлява по-високо подпомагане за първите 300 декара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП). От Кампания 2016 по тази схема е приложен намален размер на налагане на административна санкция за съгласно чл. 19а на Делегиран Регламент (ЕС) 640/2014 на Комисията. Досега регламентът предвиждаше земеделски стопани, които имат наддекларирана площ над 20%, да не получават подпомагане.

От Кампания 2016 при наддеклариране над 20% недопустимите площи се умножават по 1.5. Получената площ се изважда от допустимата за подпомагане и за разликата кандидатите получават субсидии.

От тази кампания е въведена и системата „Жълт картон“, с която административната санкция се намалява с 50%, когато е установено наддеклариране до 10%.
Сподели в: