Върни се горе


Предстои създаване на  сдружение „Клуб на докторите – лесовъди“, като едни от основните му цели е да се създаде информационен обмен между специалистите и даде публичност на наличната информация свързана с научно-приложни тематики и добри практики в горите; да се подпомагат дейностите свързани с повишаване квалификацията на работещите в горския сектор и имиджа на лесовъдската колегия. Това стана ясно след среща на ръководители, служители и експерти от горския сектор с научно-образователна степен „доктор“, която се проведе в Стара Загора. В събитието взе участие заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова.

 

„Всички си даваме сметка за необходимостта от мобилизиране на целия потенциал на заетите в горския сектор за прилагане на иновации и изграждането на неговата конкурентноспособност. Само така можем да създадем условия за развитието на предприемаческата активност и навлизането на световните нововъведения по цялата верига от горскостопански дейности“, заяви зам.-министър Маринова.

 

По време на срещата докторите лесовъди, работещи в Изпълнителна агенция по горите и нейните специализирани териториални звена, Регионалните дирекции по горите, Държавните предприятия и поделенията им, представиха своята област на научно- приложен интерес, идеите и вижданията си за развитие на горския сектор.

 

Гости на срещата бяха проф. Христо Цаков – директор на Института за гората при БАН, доц. Милко Милев – декан на факултет „Горско стопанство“ в ЛТУ, инж. Петър Заяков – директор на РДГ – Стара Загора и инж. Борис Господинов – главен редактор на списание „Гора“


Сподели в: