Върни се горе

Необходими са съвместни усилия на институции и на всички собственици на гори за справяне с проблема с короядите по иглолистните култури. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов на среща за представяне на мерките, взети от МЗХ за справяне с нападенията от корояди в боровите култури, която се проведе в град Смолян. Той обяви старта на кампания на МЗХ   „Съхраняваме гората на предците”. Срещата бе инициирана от Министерство на земеделието и храните и от МВР, като на нея бяха поканени за участие всички заинтересовани страни -  кметове на общини, народни представители и неправителствени организации.

 

По време на дискусията зам.-министър Костов припомни,  че голяма част от иглолистните насаждения в страната са създадени през втората половина на миналия век с цел да се намали ерозията и да се подобри водоохранната функция на горите. Голям процент от тези насаждения са създадени именно тук, в сърцето на Родопите. Участниците в дискусията се обединиха, че днешното здравословно състояние на тези култури е тревожно. Те са извън своя естествен ареал и по тази причина са податливи на нападение от вредители и последващо съхнене, както и на влияние на различни абиотични фактори. Поразената дървесна растителност създава висока опасност от пожари, беше подчертано по време на дискусията.

 

Доц. Георги Костов подчерта, че се налагат спешни мерки. „През тази година се намалява цената за местното население за добитата увредена дървесина за огрев от 3 на 1 лв. за кубически метър спрямо миналата година“, обяви Костов.

 

Изготвен е план с мерки, които трябва да се вземат на територията на областите Смолян и Кърджали, където има най-много поразени насаждения. 80% от повалената дървесина през март 2015 г. от снеголом, е извлечена, като към момента са отложени редовните сечи и с предимство се извършва почистване и извличане на останалата паднала дървесина.

 

Определени са критериите за наблюдение на поразените площи. Създадена е организация чрез Регионалните дирекции по горите да се изготвят предписания на собствениците на частни и общински имоти, където има налична пострадала дървесина за необходимите мерки. В случай, че собствениците сами не могат да извършат необходимите действия, могат да сключат договор с ЮЦДП. Намалени са административните срокове за извличане на падналата дървесина. Изготвени са инструкции до РДГ, териториалните поделения на държавните предприятия, Асоциациите „Общински гори” и „Горовладелец”.

 

Главен Комисар Николай Николов, директор на ГД ПБЗН към МВР заяви, че приветства усилията за съвместно решаване на проблема с корояда, който създава висока  опасност от пожари. Той акцентира върху необходимостта от създаване и поддържане на горска пътна мрежа и необходимостта от поддържане на  широки просеки в горите, които да създават сигурна преграда пред пожарите. На срещата присъстваха и народният представител Дора Янкова, зам. –изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Красимир Каменов и директорът на Южноцентрално горско предприятие инж. Ботю Арабаджиев.

Сподели в: