Върни се горе

Министерството  призовава земеделските стопани от 1 април  2014 г. да подават заявления за регистрация в общинските служби „Земеделие”, по местонахождение на имотите

Министерството на земеделието и храните създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн. От 1 април  2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби „Земеделие”, по местонахождение на имотите. В тях стопаните заявяват площите, на които са отглеждали тютюн, произведените и продадените през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и по класи, както и площите, на които ще отглеждат тютюн през 2014 г. Представят се договорите за производство и изкупуване на тютюн, приемателно-предавателните протоколи за изкупуване на тютюн и документи за право на ползване на имотите /удостоверение на наследници, нотариален акт, договор за наем или аренда/, на които се отглежда тютюн през 2013 г. и 2014 г.

 

Създаването на Регистър на тютюнопроизводителите е част от общия пакет мерки, който предприема министерството по отношение на сектора.  В момента никой в страната не разполага с  информация кои и колко са тютюнопроизводителите в България, площите, засети с тютюн, произведеното количество по различни сортове и кои фирми изкупуват тютюн. Последните данни са от т.нар. „Референтен списък” на произведения тютюн в периода 2007-2009 г. При тази ситуация и липса на каквато и да е база данни за сектора, МЗХ е в невъзможност да определя политики за развитие на сектора, както и да взима най-добрите управленчески решения.

 

Включването в Регистъра на тютюнопроизводителите не е свързано по никакъв начин с плащането на данъци, такси и осигуровки. В него ще се вписват всички тютюнопроизводители, които сега произвеждат тютюн, без значение дали фигурират или не в т.нар. „Референтен списък”. След първоначалното зареждане, базата данни ще се актуализира ежегодно.

 

Земеделските стопани могат да получат подробна информация в общинските служби по земеделие.


Сподели в: