Върни се горе

 „Прилагането на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР (2014-2020 г.) ще укрепи връзките между земеделското производство и изследователската дейност. Чрез тази мярка ще се постигат целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев при откриването на семинар на тема: „Революция на данните: Възникване на нови бизнес модели в агро-хранителния сектор“, който се провежда в рамките на два дни в гр. София. Той допълни, че дейности, които са включени за подкрепа в мярката, са важни за повишаване на биоразнообразието, по-доброто управление на земите и функционалността на почвите, интегрираната верига на доставки, качеството и безопасността на храните.

 

„Използването на информационните и комуникационни технологии в селското стопанство и през цялата верига на доставка (от фермата до вилицата), води до увеличаване в големи размери на събраните данни и нуждата от нови методи за тяхната достъпност“, посочи Васил Грудев.

 

Той обясни, че по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата, ще бъдат приоритетни проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост. „По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ също приоритетни ще бъдат проекти, които въвеждат иновации в стопанството, като е предвидено и градиране на точкуването при по-висок процент на допустимите инвестиционни разходи по проекта, които са свързани с иновации“, допълни още заместник-министърът.

 

Семинарът е организиран от Главна дирекция „Агри“ на Европейската комисия в сътрудничество с българска неправителствена организация.
Сподели в: