Върни се горе

Десислава Танева: Изпълняваме обявената в началото на мандата програма за опазване на горите


Водещ: Кабинетът предлага проект на закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Измененията включват засилен контрол върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, предприемането на мерки за защита на горите от незаконни посегателства, контрол за добив на дървесина и начин на провеждането на сеч, въвеждането на видеонаблюдение и GSP устройства при транспортирането на дървен материал. По темата поканихме министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Г-жо министър, тези промени ще ограничат ли злоупотребите и посегателствата в българските гори?

Десислава Танева: Категорично смятам, че предложените промени в закона за горите, които са предпоследния етап от всички мерки, които взехме за ограничаване на незаконните дейности в горите, категорично следва да доведат до по-ефективен контрол и ефективното ограничаване на незаконните дейности в горите. След приемането на тези промени ще направим промени и в подзаконовите нормативни актове, изменения в три наредби, приемането и на изцяло една нова наредба, така че да имаме наистина съвременно и адаптирано законодателство към и обществените нужди, и то ефективно да се прилага. Тъй като и най-добрият закон да приемем, ако няма ефективно приложение на нормите, знаете, че той няма как да реализира целите си.

Водещ: Казахте „предпоследен етап“, г-жо министър, може би имахте предвид, че последният етап ще бъдат именно тези подзаконови актове, които ще приеме вашето министерство?

Десислава Танева: Да, последният етап от всички мерки, които сме ги започнали, някои ще ги завършим примерно есента, ние сме обявили това още в края на миналата година, когато започнахме провеждането им и прилагането им на територията на всички горски стопанства. Последният етап от тези мерки е приемането на тези промени в подзаконовите нормативни актове, промени в Наредба №8 за сечта в горите, в Наредба №1 за контрол и опазване на горските територии и в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии. И приемането на изцяло новата Наредба за инвентаризация на горските територии. Искам да кажа, че всички законодателни изменения в тази посока, измененията в наредбите, които току-що цитирах, са предмет на обществено обсъждане от повече от месец и считам, че ние сме се съобразили в максимално възможна степен с направените предложения, които са в синхрон и с философията на новия Закон за горите, които бе приет през 2011 година.

Водещ: Казахте, че и най-добрият закон може да бъде недотам добре проведен от не добре поставени структури или лица, така че как ще се погрижите за субективния човешки фактор, който трябва да изпълни и промени и всичко дотук включващо политиката на вашия екип и на правителството за опазване на българските гори?

Десислава Танева: И най-добрият закон не би постигнал целите си, ако той не бъде прилаган съгласно неговата философия и духа на нормите, който е ясен, но винаги знаете, че се търсят начини за заобикалянето на нормите. В това отношение единствената ни възможност е контролът върху субективния фактор. То няма и алтернатива, особено в ситуация, в която имаме обществен ресурс с естествено възобновяване, който е подобен и на производството на полето, тоест няма възможност за електронна проследяемост или дистанционен контрол. Това е наистина преценката, контролът на лицата, които имат отговорността да прилагат нормативната уредба и безкомпромисното ни отношение като политически екип към всички, които заобикалят закона, не го прилагат съгласно неговите цели и философия на нормите, и в такива случаи ще следва категоричното им отстраняване от системата. В тази посока работи нашият екип. Знаете, че ако чакаме да има доказателство от последна инстанция от органа, който следва да докаже даден вид нарушение, ние няма нищо да променим. Така че при всяка извършена от нас проверка по сигнал, при достатъчно основателни съмнения, че нарушенията са факт, ние се разделяме със съответните наши служители. Искам да кажа и още нещо – първо да благодаря на гражданското общество, което е изключително активно относно злоупотребите в горите, относно незаконните сечи. Получаваме много сигнали за това. Борбата с корупцията, следва да знаем, че може да бъде успешна, само ако са обединени усилията на всички власти и гражданското ни общество наистина е активно. Така че всеки гражданин или потърпевш, които се осмели, независимо за кой сектор става въпрос, наистина да търси правата си, а не да се примирява, искам да го поздравя, защото в противен случай, ако обществото придобие примиреност към корупцията, каквито, според мен, основания има да си мисли, че е така, включително и по социологически данни, които съм чела, ние няма как да очакваме, че борбата с корупцията би била ефективна. Не трябва да се примиряваме с подобно положение, не трябва да се примиряваме с факти, които знаем в тази посока, а трябва да търсим наистина принципна и прозрачна работа на всички органи. Рано или късно съвместните усилия биха дали резултат.

Водещ: Г-жо министър, благодарение на вашата намеса от 10-ти март е в сила забрана за износ на необработен дървен материал, но това е за период от 3 месеца. Има още малко време и то изтича, срокът за тази забрана изтича. Ще бъдат ли достатъчни заложените в проектозакона мерки за борбата с контрабандата и незаконния износ? Този период няма ли да се удължи?

Десислава Танева: Нашето задължение на МЗХ беше в този срок, който е съгласно решение на НС, ние да предложим законодателни промени, водещи до повишаването на ефективността на контрола върху горските дейности и опазването на българската гора. С приетите от Министерския съвет промени в Закона за горите ние изпълняваме това наше задължение в този срок. Оттук насетне решението дали периодът за мораториума ще остане тримесечен с изпълнението и приемането на изменението и допълнението на Закона за горите е решение на НС. Това решение следва да се вземе след, разбира се, приемането на тези промени и съгласно обществените нужди и необходимост.

Водещ: Още един много важен въпрос, по който са силно чувствително природозащитните организации, а именно това е играта с трансформирането на горите и по-точно на земеделските земи в горски и обратно – на горски в земеделски. Идеята е ясна – евтино усвояване на терени за сеч и застрояване. Как ще успеете да спрете това порочно явление?

Десислава Танева: В предложения законопроект ние даваме възможност собственикът на земеделската земя, върху която има гора, обикновено самозалесила се, сам да инициира процедура, съгласно която да заяви начина на ползването на собствената си земя. В сегашния режим, 10-годишен е срокът, в който следва да се направи инвентаризация на съответните площи по райони и когато те са гора да са с предназначение „гора“ и ползването им да бъде като гора. Считам, че с текста, който сме предложили, ние тази процедура бихме я ускорили, а не да чакаме инвентаризацията, която, пак казвам, всяка територия следва да се инвентаризира в 10-годишен период.

Водещ: Допускам, знаете, че в НС от Патриотичния фронт поставиха 7 условия за подкрепа на правителството, но едното условие е свързано категорично с ограничаването и спирането на незаконната сеч и износ на дървесина. Вие някак изпреварихте тази декларация с проектозакона.

Десислава Танева: Не, не сме изпреварили в никакъв случай, тъй като законопроектът, който бе приет от Министерския съвет, той беше и миналата сряда в Министерския съвет, просто не беше в предварително обявения дневен ред, освен това процедурата по неговото приемане е публична, беше предмет на обществено обсъждане, включително и провеждането на кръгла маса с поканени представители от всички политически сили, която се проведе в „Шератон“ може би преди месец и половина. Той представлява обобщение на почти всички предложения, които сме получили, включително от неправителствения сектор, така че в този смисъл предприетият законопроект в никакъв случай не е изненада или изпреварващ дадено събитие или политическо действие. Всичко това е съгласно плана за работа, който имаме и пак казвам, което беше и предмет на много широка обществена дискусия. С оглед на това, което цитирате в момента, декларацията, аз искам да кажа, че да, това е представеният законопроект от МЗХ и приет на Министерския съвет, но в хода на всички обществени обсъждания, които сме имали по темата, ние сме се съобразявали с всички предложения, които са в посока ефективен контрол и ограничаване на незаконните дейности в горите. В този смисъл сме приемали всяко предложение.

Водещ: Така или иначе това условие на Патриотичния фронт, можем да кажем, че вече е изпълнено.

Десислава Танева: Ние сме си изпълнили задълженията по приетото решение за мораториум върху износа на дървесина.

Водещ: И още нещо, което е изключително важно за уточнение – работите по вашата програма, а не по конюнктурен повик?

Десислава Танева: Категорично. Мисля, че е нещо повече, в началото на мандата, месец ноември, когато встъпи нашият политически кабинет в МЗХ, ние представихме, включително и пред медиите, както и пред браншовите организации, нашата политическа програма по отношение управлението на сектора, за който отговаряме и смея да твърдя, че към момента ние вървим по тази обявена програма.

Водещ: Получавате ли обобщена информация с анализ за изсечения дървен материал, за преработения и за износа?

Десислава Танева: Разбира се, има такива статистика.

Водещ: Засичате ли, какво ви предлагат като данни, за да можете да установите и как действат вашите мерки?

Десислава Танева: По това, което имаме примерно за първите четири месеца по отношение на съставени актове, мога да кажа, че към момента за четиримесечието, защото имаме отчетен период напълно за четиримесечието, по отношение на съставени актове сме почти един и същи брой – около 5 800 броя. Незаконно отсечената дървесина по актове за първите 4 месеца е 2 пъти по-малко отколкото е била през 2014 година и това със сигурност се дължи на превантивния контрол, който въведохме, на мобилните групи, които въведохме, 173 на територията на държавните горски предприятия, контрол, който до края на месец ноември, когато се взе решение, несъществуваше изобщо. Дървесината и дървата, които са конфискувани, когато са установени такива нарушения и са направени актове, е в почти един и също обем, както и четиримесечието на миналата година.

Сподели в: