Върни се горе

На 9 април изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян. До момента в ДФ „Земеделие“ са подадени 254 заявления. Право на държавната помощ имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

 

Припомняме, че финансовият ресурс за държавната помощ беше увеличен от 600 хил. лв. на 900 хил. лв. с решение на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Усвоените до днес средства са в размер на 684 361 лева за 230 фермери.

 

Минималната помощ De minimis се предоставя на земеделските стопани на базата на регистър на констативните протоколи за унищожени животни от неблагоприятните климатични условия през март 2015 г.

 

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи De minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години .

Сподели в: