Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и представители на браншовите организации в подсектор „Аквакултури“ обсъдиха възможността за подобряване на нормативната уредба свързана с рибовъдството. По време на срещата в МЗХ бяха дискутирани проблемите в областта на аквакултурите, сред които сроковете на валидност на издаваните разрешителни по Закона за водите, условията за извършване на собствен мониторинг съгласно Наредбата за ползването на повърхностните води. Бяха обсъдени възможностите за осигуряване на защитни водни нива във водоемите, използвани за рибовъдство. Коментираха се ограниченията за производителите на аквакултури произтичащи от приемането на плановете за управление на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000” и мерките в проектите на Планове за управление на речните басейни (2016-2021). Обсъдено бе законодателството, свързано с категоризацията на язовирите и отдаването им за различни цели, както и регистрацията на обектите за производство на аквакултури, които трябва да отговарят на изискванията по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

На срещата присъстваха експерти от Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Басейновите дирекции за управление на водите, Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите. Те обмениха мнения за възможността за създаване на механизъм за по-добра координация между различните отговорни държавни администрации, с цел да се подобри взаимодействието между тях.

 

Сподели в: