Върни се горе

Решението на основните проблеми в земеделието ни и успехът в усвояването на субсидиите зависят на първо място от това да имаме ясна, достъпна и пълна информация. Първата крачка в създаването ред я правим със създаването на географската информационна система. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните в оставка Светлана Боянова на срещата с Асоциацията на зърнопроизводителите, на която експерти от МЗХ разясниха проекта за информационната система.   

 

В момента в Министерството на земеделието и храните има различни информационни системи и регистри. Тези системи се поддържат от различни звена, дирекции и агенции и това обуславя необходимостта от създаване на единна система, обединяваща всички бази данни, създадени през годините. Геоинформационната система ще съдържа съвместими помежду си слоеве графична информация като например категорията на имота, местности, съседи, история, вещни права (наем, аренда), връзка с регистъра на земеделските производители, кадастралната карта, ортофотокатартата, пътищата, защитените територии и ограниченията в ползването.

 

Заместник-министър Боянова обясни, че благодарение на тази система ще се решат проблемите с усвояването на средствата по ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (агроекологични плащания, НАТУРА и т.н), които в основната си част са породени от неуредените поземлени отношения и несигурността в дългосрочното ползване на земеделските земи и не на последно място ще послужи като подготовка за новите изисквания на директните плащания през новия програмен период 2014-2020 г.

 

От своя страна геоинформационният web портал ще предоставя пространствени данни за бенефициентите, обществото и институциите. Това ще разшири публичния достъп до географска и друга информация и ще подобри възможността за продажба или предоставяне на географски данни. Също така порталът ще дава възможност на земеделските стопани и собственици на земя да достигат през интернет до разнообразни данни за земеделските земи, които обработват или притежават като например дали попадат в някоя специфична зона – национален парк, НАТУРА 2000, земи с висока природна стойност и това дали попадат в споразумение за ползване за дадена година, допустима ли е за подпомагане към даден момент, в какъв физически блок попада.

 

„Би трябвало всички земеделци да сме „за” въвеждането на ред в сектора. Всеки, който е имал бележки по заданието на регистъра, е могъл да го направи в законовия срок. Ние сме твърдо решени реализираме тази цел, за да имаме пълна яснота кой какво прави и дали всички спазват правилата. Все пак тук говорим за гарантиране на права както на собствениците, така и на ползвателите, които получават субсидии. Крайно време е да спре ощетяването заради липсата на единна работеща система за обмен на всякакви данни”, подчерта Светлана Боянова.   

Сподели в: