Върни се горе

За опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси голяма роля оказаха въведените агроекологични плащания. Това каза директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" (ИПАЗР) проф. Тотка Митова-Трифонова. Тя обясни, че заради европейските субсидии земеделските стопани все по-широко прилагат в практиката дейностите, свързани с направленията “Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” и “Контрол на почвената ерозия” по мярка 214. Това се дължи до голяма степен на инициативата и усилията на учените от Института.  

 

Учените от ИПАЗР са направили бонитетна оценка за продуктивността на почвите за отглеждане на основните култури. Тя показва за всеки агроекологичен подрайон пригодността на земите за отглеждане на зърнено-житни, технически, трайни насаждения, фуражни и зеленчукови култури, обясни проф. Трифонова. При разработването на отделни решения, както и на цялостни технологии за отглеждане на полски култури, особено в зони с екологични ограничения, е необходимо да се прилагат екологосъобразни норми на азотно торене. В тях е включен и прихода на азота с валежите и поливните води. По този начин се създадат условия за максимално потребление на азот в биологичния кръговрат, обясни проф. Трифонова.

 

Земеделските култури, които се отглеждат на черноземни почви при поливни условия, формират по-високи добиви в сравнения с останалите почвени типове в България. Черноземите са най-плодородните почви в страната. Заемат 23 млн. дка, което представлява 36 % от дълбоките почви и 21 % от общата площ на страната. От тях 86,2 % са обработваеми, изтъкна проф.  Трифонова. В по-голямата си част земите, заети с тях спадат към 3-та и 4-та категория - т.е. те са в групата на „добрите земи”. Това ги прави пригодни за отглеждане на голям брой селскостопански култури. Не малка част от тях спадат към групата на „много добри земи” и са оценени във 2-ра категория. Една част от черноземите, главно поради наличие на ерозионни процеси попадат в групата на „средно добри земи”.

 

В зоната на черноземите ерозионността на дъждовете е по-слаба, докато влиянието на ветровете се отразява със сила, по-силна от средната за страната. Тези показатели предполагат по-слаба уязвимост към водна и по-силна уязвимост към ветрова ерозия. Необходими са противоерозионни технологии.

 

Напояването на черноземните почви има най-висок eфект при отглеждане на царевица, соя, ябълки и лозя. Затова учените препоръчват на земеделските стопани в години с по-големи печалби да инвестират в изграждане на напоителна инфраструктура. Тя ще им осигури по-високи добиви и по-качествена продукция,. Тази практика би намалила значително риска от отрицателни финансови резултати при години с неблагоприятни климатични фактори  и пазарни цени.

 


Сподели в: