Върни се горе

Нуждите от инвестиции в селските райони са огромни и има голям интерес към участие в Програмата за развитие на селските райони, в това число и с проекти в областта на строителството и ВиК сектора. Това посочи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на Седмата национална научно-практическа конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите.

Тя припомни, че бюджетът на първия прием по общинската мярка 7.2 беше в размер на 341 млн. евро за дейности, свързани със строителство и реконструкция на улична, пътна, водоснабдителна, социална, културна и образователна инфраструктура. По първия прием постъпиха общо 925 заявления за подпомагане с общ размер на заявените инвестиционни разходи 1 080 244 969 евро.

По тази причина за предстоящия втори прием на заявления за подпомагане по подмярката, е взето решение от комитета за наблюдение на Програмата на заседание от 25 октомври 2017 г. да се въведе ограничение и община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. да няма възможност да кандидатства с проект за същата дейност и в предстоящия прием. Кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност в приема по подмярка 7.2., но не и с повече от три заявления за подпомагане в целия период на прием, посочи заместник-министърът.

Заместник-министър Василева припомни, че така наречената „общинска“ подмярка 7.2. е замислена с цел решаване на един от най-големите проблеми в национален мащаб - обезлюдяването на селата. По нея бенефициенти в частта за водоснабдителна инфраструктура са общини и ВиК оператори. Финансовата помощ е в размер на до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на финансов анализ за разходите и ползите, като максимален размер на проекта е в левовата равностойност на 3 млн. евро, посочи д-р Василева.

Заместник-министърът акцентира, че екипът на Министерство на земеделието, храните и горите има амбицията финансовата помощ да допринесе за подобряване на социално-икономическото развитие на селските райони, като те станат привлекателни за инвеститори, за развитие на предприемачество и бизнес и привлекателни за живеене. „Трябва да поддържаме и стимулираме икономическото, социално и културно развитие на селата, като подпомогнем изграждането на липсващата или рехабилитираме съществуващата техническа и социална инфраструктура, транспортни и комуникационни връзки. Това е основата за създаването на оптимална жизнена среда в селските райони, за опазване на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.”, подчерта заместник-министър Василева.

Сподели в: