Върни се горе


„България  подкрепя и активно участва в процеса FOREST EUROPE, който в последните 25 годиниуспя да превърне устойчивото и многофункцонално управление на горите в безалтернативна парадигма.FOREST EUROPE е важен политически процес за засилване на международното сътрудничество и координация между европейските държави за успешно решаване на важни за горския сектор въпроси.Затова България поддържа предложението да се направи преоценка на предизвикателствата и възможностите за още по-успешно бъдещо развитие на този политически процес, така че той да съдейства за защитата на европейските гори, тяхната адаптация към климатичните промени и адекватната им финансова подкрепа, в това число чрез акцентиране върху важността на екосистемните услуги от горите.” Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на своето изказване пред Седмата министерска конференция „Горите на Европа” в Мадрид.

 

„България е изключително заинтересована от прилагането на концепцията за плащането на екосистемните услуги от горите, което е във фокуса на седмата конференция FOREST EUROPE”, подчерта българският представител. „Само по такъв начин могат да се разнообразят приходите от горските територии, което да гарантира запазването на техните защитни функции в условията на променяща се природна, социална и икономическа и социална среда”, подчерта заместник-министър Костов.

„Проактивното поведение изисква от правителствата в Европа засилване на междуотрасловите връзки не само в рамките на отделните страни, но и между държавите на регионално, европейско и регионално ниво.”, посочи още зам.-министърът

 

Затова в рамките на процеса FOREST EUROPE през настоящата 2015 г. България инициира Форум „Балкански гори” за регионално международно сътрудничество на Балканите по отношение на горите. Инициативата включва Меморандум за сътрудничество между страните от Балканския полуостров в областта на устойчивото управление и опазването на горите, който към момента е подписан от 5 държави - Република България, Република Албания, Република Косово, Черна гора и Босна и Херцеговина.

България заедно със страните от Вишеградската четворка поддържа становището за прилагането на общи правно-обвързващи споразумения и документи, които бяха заложени в стратегически цели на процеса FOREST EUROPE.

 

Все още голяма част от хората в Европа приемат природните блага като даденост, без да си дават сметка за необходимите усилия и средства този ресурс да бъде опазван и устойчиво управляван, с цел да съхрани в дългосрочен план способността си да създава продукти и осигурява услуги за обществото, посочи заместник-министър Костов в своето изказване. Ежегодно страните губят милиони евро за възстановяване на щетите от природни бедствия, като същевременно е ясно, че рискът от тях и средствата за възстановяване на щетите могат значително да бъдат намалени, ако се планират и предприемат ефективни конкретни превантивни мерки като залесяване на водосбори, изграждане на зелени корита на пълноводни реки, създаване на съвместни системи за ранно предупреждение от пожари, както на национално равнище, така и на регионално равнище със съседни държави, посочи представителят на България в министерската конференция.

    

На Седмата министерска конференция по процеса „FOREST EUROPE” са предложени за приемане две министерски резолюции – „Горския сектор в центъра на зелената икономика” и „Защита на горите в променящата се среда”, както и Решение на министрите „Бъдеща посока на „FOREST EUROPE”. Очаква се министрите да приемат и обща декларация по повод 25 годишнината на процеса „Горите на Европа”.


Сподели в: