Върни се горе

Приетите днес промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност целят да се гарантира безопасността по цялата хранителна верига, като окажат дисциплиниращ ефект на всички по веригата - животновъди, регистрирани ветеринарни лекари и официалните ветеринарни и да се минимизира риска от болести и зарази, включително и при хората.


Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози ще се приема за период от 3 години напред. Така дейностите по Програмата ще могат да се планират и провеждат в оптималните срокове според ветеринарния календар. Ще се създадат постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби. От своя страна собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти трябва да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване на общото състояние на животните. Значително се увеличават санкциите за неспазване на ветеринарномедицинското законодателството.


Промените в Закона въвеждат забрана за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика, както и пускането на животни извън животновъдния обект и местата за отглеждане без придружител. Животните, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация, задължителните мерки за надзор и профилактика и установен здравен статус ще бъдат конфискувани. Отнетите животни, в зависимост от вида на нарушението и степента на риска, ще се унищожават. При наличието на гаранции за здравния им статус те ще се предават безвъзмездно на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги.


Вече не само собствениците, но и ползвателите на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти могат да получават средства за извършваните от тях дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и съхранение на страничните животински продукти. При необходимост, обезвреждането на странични животински и производни от тях продукти да могат да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне.

 

Сподели в: