Върни се горе

Повторна покана за участие в избор на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Управляващият орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР) на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., отправя повторна покана за участие в избора на ЮЛНЦ, работещи в следните незаети групи:

В срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел, отговарящо на условията по чл. 2 от Механизма, подава писмено заявление за участие в избора до заместник-министъра на земеделието и храните и необходимите придружаващи документи на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg  или в деловодството на Министерство на земеделието и храните: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55.

Заявлението може да бъде подписано от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ може да подаде само едно заявление за участие в избора.

Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

Към заявлението се прилагат документи по чл. 2 ал. 2 от Механизма.

Подробна информация и образци на необходимите придружаващи документи може да намерите тук: