Върни се горе

Повторна покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи за участие като членове с право на глас в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. (КН на СПРЗСР)

 

Министерството на земеделието и храните отправя повторна покана към заинтересованите неправителствени организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи, регистрирани по реда на Закона за кооперациите, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони да подадат заявление за участие в избора на членове в състава на КН на СПРЗСР 2023-20027 г. в следните незаети групи:

В срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. всяко заинтересовано ЮЛНЦ или кооперативен съюз подава писмено заявление (по образец) и необходимите придружаващи документи за участие в избора до министъра на земеделието и храните. Писмените заявления и документи се представят на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието и храните или на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ или кооперативен съюз  може да подаде само едно заявление.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите тук: