06.12.2022


Новини

Всички новини

07.07.2022 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, свързани с дейности в ОД „Земеделие” – Ловеч, общинските служби по земеделие, собственици, ползватели на земеделски земи и други участващи в процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи /обработваеми  земи и трайни насаждения/.

Глава пета "а". Ползване на земеделските земи от Закон за собствеността и ползване на земеделските земи/ посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г./

Глава седма. Ползване  на земеделските земи от Правилник за прилагане ва закона за собствеността и ползване на земеделските земи/посл  изм. и доп. ДВ.100/от 20 декември 2019г./

СРОК

ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

 

до 31 юли

Всеки собственик подава в ОСЗ по местонахождение на имота декларация по образец относно формата и начина на стопанисване на имотите си. Ползвателите на зем. земи подават в ОСЗ по местонахождение на имотите заявление  за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Чл.37б ал.1,ал.3 от ЗСПЗЗ

Чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ

 

до 1 август

ОСЗ изготвя предварителен регистър на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване

Чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ

 

до 5 август

Директорът на ОД „Земеделие” издава заповед за определяне на комисии, ръководещи сключването на споразумения за ползване.

Чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ

 

до 10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

 

Чл.37б, ал. 4 ЗСПЗЗ

 

до 15 август

Промени в предварителния регистър. ОСЗ предоставя на комисията предварителния регистър и картата на границите на масивите, включително в цифров вид.

Чл.72, ал.5  и ал.6 от ППЗСПЗЗ

 

до 20  август

Комисията определя територията и границите на масивите за ползване, като се включван имотите „бели петна“ и се изключват имотите, за които е заявено ползване в реални граници ли несъгласие за включване в масиви.

Чл.72, ал.7  и ал.8 от ППЗСПЗЗ

 

до 25 август

Регистърът и картата за ползване са неразделна част от споразумението и се оповестяват.

Чл.74, ал.3 ППЗСПЗЗ

 

до 30 август

Сключване на споразумения за ползване

/СТОПАНСКА 2022/2023 ГОДИНА/

Чл.37в,ал.2 ЗСПЗЗ

 

до 30 август

Промени в проектите на регистъра и картата на споразумението могат да се правят по инициатива на комисията или заинтересуваните лица

Чл.74, ал.4 ППЗСПЗЗ

 

до 15 септември

При непостигане на доброволно споразумение, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

Чл. 37в, ал.3 ЗСПЗЗ

 

До 25 август за споразумението,

До 20 септември  за разпределението

Регистърът и картата за ползване на разпределението се оповестяват.

Чл.74, ал.3 ППЗСПЗЗ

 

до 1 октомври

Директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите.

Чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ

 

до 10 октомври

Заповедта за разпределението на масивите за ползване се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие".

Чл. 37в, ал.5 ЗСПЗЗ

 

В срок до 3 месеца от публикуване на Заповедта на директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на съответната ОД „Земеделие" сума в размер на ср. годишно рентно плащане за землището.

 

Чл. 37в, ал.7 ЗСПЗЗ

 

След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ

Ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне напроектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;напоителни канали, които не функционират.

 

Чл. 75б, ал.1 ППЗСПЗЗ

 

В едномесечен срок от издаване на заповедта на кмета за предоставяне на имотите - полски пътища.

Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.

Чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ

 

 

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ. В срок до 15.02. платежното нареждане се представя в съответната ОСЗ.

 

Чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ

 

 

Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

 

 

 

Чл. 37в, ал.10 ЗСПЗЗ

 

до 25 юли

Държавните предприятияпочл.163 от Закона да горите предоставят на ОД“Земеделие“ и общинските съвети списък на поземлените имоти в горски територии, в които през следващата стопанска  година ще се извършват дейности по Закона за горите и закона за лова и и опазване на дивеча.

Чл.37в, ал.18 от ЗСПЗЗ

 

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17   


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация