новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед №РД 11-484/17.10.2018 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ. 1.88 MB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №РД 11-480/12.10.2018 г. за одобряване на Частично изменение на ПНИ за стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ приет с протокол от 20.02.2003 г. засягащо ПИ с идентификатори 69746.18.3, 69746.18.6 и 69746.18.8 по КККР на с.Страцин, общ.Поморие, обл.Бургас. 94.50 KB
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 536.81 KB
З А П О В ЕД за комисия по чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи за община Руен 115.50 KB
Заповед № РД 11-01/04.01.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведена втора тръжна сесия, подробно описани по общини. 95.00 KB
Заповед №РД 11-561/16.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване на Частично изменение на План на новообразувани имоти за стопански двор на бивше ТКЗС, одобрен със Заповед № РД 11-004/03.01.2014 г. на Директора на ОД”З”-Бургас и отреждането на имоти №000161 с площ 1,625 дка и имот №000179 с площ 2,873 дка по КВС на землище с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас за прилежащи площи към „Асфалтови площадки” 539.34 KB
Заповед № РД 11-099/09.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас и документи за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земи от ДПФ за стопанската 2016/2017 година 683.46 KB
Заповеди за споразумения по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ за землище гр.Българово, общ.Бургас 366.00 KB
Констативен протокол на комисията на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ 82.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - план на новообразувани имоти за стопански двор - имот №084809 по КВС в землище с.Велислав, общ.Сунгурларе, обл.Бургас 416.40 KB
 1. «
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 32
 7. 33
 8. 34
 9. 35
 10. 36
 11. 37
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации